DharmShakti

Jai Ho

Hanuman Chalisa in Kannada with Lyrics

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” text_font_size=”19″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

ಹನರಿವರಾನ ಚಿವಲಿಆಸ(Hanuman Chalisa in kannada lyrics)

hanuman chalisa in kannada lyrics

Goswamy Tulsidas was a writer and holy person lived in the season of the Great Mughal heads. He composed the Hindustani Ramayana. He wrote a few works including the Hindi Ramayana, called Ram Charit Manas. He additionally composed a work in applause for Hanuman, the monkey God and attendant of Sri Rama called ‘Hanuman Chalisa‘. This is a translated version of Hanuman Chalisa in Kannada.

He is viewed as an incarnation of Valmiki, the writer of Ramayana written in Sanskrit. The Ramacharitmanasa, an epic gave to Lord Rama, was the Awadhi variant of Ramayana of Valmiki, in the same way as other interpretations of the first Sanskrit Ramayana, is perused and venerated with extraordinary adoration in numerous Hindu homes in northern India. It is a moving book that contains sweet couplets in delightful rhyme called ‘chaupai.’Vinaya Patrika is another important book written by Tulsidas

His Hanuman Chalisa is a short,40 stanza, set of couplets lauding Sri Hanuman, the edified attendant of Ram, to whom numerous in India implore as a method for achieving their intervention with him, in this manner accomplishing the endowments of both. The Hindi Doha, especially of Tulsidas, is hard to decipher into Kannada language or to produce Kannada verse.

The Hindi adaptation of Hanuman Chalisa is not all that simple and comprehend for the general population who don’t so good in Hindi or have a place with elsewhere in the various state, so for such persons, Hanuman Chalisa translate into each dialect.

Hanuman Chalisa in Kannada is a marvelous tribute for there peoples to a record to droning the Lord Hanuman and get advantages of it.

It is trusted that recounting Hanuman Chalisa is capable as it decreases the impacts of Sade Sati, furthermore, bring great health and flourishing. Also, Hanuman Chalisa recitation can likewise avoid spirits. The best time to present Hanuman Chalisa is in the morning and during the evening. Those under the underhanded impacts of the Saturn ought to sing the Hanuman Chalisa around evening time eight times on Saturdays for better results.

Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics:

ತ್ತಿಆ ಗುರು ಚರಣ ಸೆರೆವಿಆಜ ರಜೆ, ನಿಜ ವರನ ವಎರಿಕರ ಸುಧಎರಿ,
ಬರನೌ ರಘರಿವರ ಬಿಮಲ ಜಸಶಿ, ಜೆ.ವೀ ದಯಕು ಫಲ ಚಾರ
ಬುದ್ಧಿ ಹಿಆನ ತನು ಜಾನಿಕೆ, ಸುಮಿದೌ, ಪವನ ಕುವಎರ,

ಬಲ ಬಶಿದ್ಧಿ ಏದ್ಯ ದೆಆಹು ವೆಎಆಹಿ, ಹರಹು ಕಲೆಆಶ ಬಿಕಾರ

ಜರಿಕು ಹನುವಕಾನ ಜಾಇಸ್ಸೂನೆ ಗುಣಸಾಗರ ಜರಿರೆಂ ಕೆಪಿಳಸೆ ತಿಹುಲೆಷಿಆಕ ಉಜಾಗರ ೧
ರಾಮ ದುಎತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ ಅಲಜನಿಪುತ್ತ ಪವನಸುತ ನಾವಕಾ ೨

ಮಹಾಬೀರ ಬಿಕ್ಸ್ಮ ಬಜರಂಗಿ ರುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೆ ಸಂಗಿ ೩
ರೆಂಚನ ಬರನ ಬಿರಾಜ ಸುಬೆಸಾ ಕಾನನ ರುರಿಡಲ ಕುರಿಚಿತ ಕೆಸಾ ೪

ಹಾಥ ಬಜ್ಜ ಔರ್ ಧ್ವಜಾ ಬಿರಾಜೈ ಕಾರಿಧೆ ವಬಾಲಜ ಜನೆವು ಸಾಜೈ ೫
ಸೆರಿಕೆರ ಸುವನ ಕೆಸರೀ ನ೦ದನ ತೇಜ ಪ್ತತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ಬ೦ದನ ೬

ಏದಾರವಾನ ಗುಣಿ ಅತಿ ಚಾತುರ ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿಬೆ ರೊ ಆತುರ ೭
ಪ್ತಭೆಶಿಚರಿತ್ತ ಸುನಿಬೆ ಕಿವಿ ರೆಸಿರಿರೆಕಾ ರಾಮಲಖನ ಸೀತಾ ಮನೆ ಬಸಿಬೆಕಾ ೮

ಸೊಕ್ಲಸ್ಸೂರಷಿಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ ಬಿಕೆಟರಎಪ ಧರಿ ಲ೦ಕ ಜರಾವಾ ೯
ಭಿಆವಎರವಿಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸ೦ಹಾರೆ ರಾವಎಚ೦ದ್ಧ ಕೆ ರಾಜ ಸೌವಾರೆ ೧೦

ಲಾಯೆ ಸರಿಜಿಅವೆನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೆ ಶ್ಲೀರಘಶಿಬಿಆರ ಹರಶಿ ಉರಲಾಯೆ ೧೧
ರಘುಪತಿ ಕಿರಿನಿರಾಲಿ ಬಹುತಬಡಾಯಿ ತುಮಮಮ ಪ್ತಿರಿರೆಂ ಭರತ ಸಮಭಾರುಶಿ ೧೨

ಸೆಹಸ ಬದನೆ ತುಮಸ್ಸೂರೆವಿ ರಿರಂಸ ಗಾವೈ ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ಲೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವ್ವೈ ೧೩
ಸನಕಾದಿಶೆ ಬ್ದಹತ್ಮದಿ ಮಶಿನೀಸಾ ನಾರದ ಸಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಸಾ ೧೪

ಜಮ ಕಶಿಬೆರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾತೆ ಕೆಏ ಕೆಎಏದ ಕಹಿ ಸೆಕೆ ಕಹಾತೆ ೧೫
ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸಶಿಗ್ಲೀವಹಿ ಕೀನಾಸ್ಸೂ ರಾಮ ಏಶಿಲಾರಿರೆಂ ರಾಜಪದ ದೀನಾಸ್ಸೂ ೧೬

:ಕುವಡ್ಡಿಸ್ಸೂರೆವಿ ಮ೦ತ್ತ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ ಲಂಕೆಶ್ವರ ಭೆಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ ೧೭
ರಿಝಗ ಸಹಸ್ತೆ ರಿಕೆಂಎಜನ ಪರಛಾನುಎ ಲೀಲೆಣ್ಯ ತಾಹಿ ಮಧುರಫಲ ಜಾನವಿ ೧೮

ಪ್ತಭೆರಿಮಶಿದ್ಧಿಕಾ ಮೆಲಿ ಮತಿಖ ವರಾಹಿಆ ಜಲಧಿ ಲಾರಿಗಿಗಂಕೆಶಿ ಅಚರಜ ನಾಹಿ ೧೯

ದುಗ೯ಮ ರಾಜ ಜಗತ ಕೆ ಜೆತೆ ಸುಗಮ ಅನುಗ್ಸ್ಹ ತುವತ್ತಸ್ಸೂರೆ ತೆತೆ ೨೦

ರಾಮ ದುವಾರೆ ತುಮ ರಖವಾರೆ ಹೆವಿತ ನ ಆಜಾಸ್ಸೂಸ್ಸೂ ಬಿನು ಡೈಸಾರೆ ೨೧
ಸಬ ಸುಖ ಲಹೆಲೆ ತುಮಾಸ್ಸೂರೀ ಸರನಾ ತುಮ ರಕ್ಲಕೆ ಕಾಹವಿ ಕೆವಿ ಡರನಾ ೨೨

ಆಪನ ತೆಜ ಸೆವೆರಾರುರೆವಿ ಆಡೈ ತಿಳಿಸುವ ಲೆವಿಕೆ ಹಾರಿಕತೆ ಕಾಪೆಲೆ ೨೩

ಭಎತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನೆಹಿ ಅವೈ ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾಡೈ ೨೪

ನಾಸೈ ರೆವೀಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ಬೀರಾ ೨೫
ಸರಿಕಟ ಸೇ ಹೆನುವರಾನ ಚುಡಾವೆಲೆ ಮನಕ್ತಮೆ ಬಚನ ಧಾರನ ಜೆವಿಳಿಲಾವೆಲೆ ೨೬

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ ತಿನಕೆ ರಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ೨೭
ಔರ ಮನೆವಿರಥ ಜೆಎಕೆವಿಲುಶೇ ಲಾವೆಲೆ ಸೆಂಎಯಿಳ ಅಮಿತ ಜೀವನಫಲ ಷಾವೆಲೆ ೨೮

ಚಾರೆವೀ ಯುಗ ಪ್ತತಾಪ ತುಮಾಸ್ಸೂರಾ ವೈ ಪ್ತಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ೨೯
ಸಾಧು ಸಂತ ಕೆ ತುಮ ರಖವಾರೆ ಅಸುರ ನಿಕೆಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೆ ೩೦

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ವಿ ನೌ ನಿಧಿ ಕೆ ದಾತಾ ಅಸ ಬರ ದೀನ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ೩೧
ರಾಮ ರಸಾರಕುನ ತುಮಸ್ಸೂರೆ ಪಾಸಾ ಸದಾ ರಹೆವಿ ರಘುಪತಿ ಕೆ ದಾಸಾ ೩೨

ತುಮಸ್ಸೂರೆ ಭಜನ ರಾಮ ಕೊ ಪಾವೈ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೆ ದುಖ ಬಸರಾವೈ ೩೩
ಅ೦ತಕಾಲ ರಘುಪತಿಫುರ ಜಾಯಿಆ ಜಹಾ ಜನ್ಮ ಹರಿಛಕ್ಸ್ ಕಹಾಯಿಅ ೩೪

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯಿಅ ಹನುಮತ ಸೆರುಶೀ ಸವ೯ಸುಖ ಕೆರಯಿರಿ ೩೫
ಸಲಕಟ ಕಡೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪಿರಿರಾ ಜೆವಿ ಸಎಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲಬೀರಾ ೩೬

ಜೆಲೆ ಜೆಲೆ ಜೆಲೆ ಹನುಮಾನ ಗೆವಿಸಾರುರೀ ಕೃಪಾಕೆರಹು ಗುರುದೆವ ಕೀ ನಾಯಿಔ ೩೭ಶ್ಚ
ಜೆಎ ಶತಬಾರ ಪಾಠಕೆರ ಕೆವಿರುಶೇ ಚವಿಟಹಿ ಬರಿಧಿ ಮಹಾ ಸುಖ ಹೆವಿರುರೂ ೩೮

ಜೆವಿ ಯಹ ಪಧೈ ಹನುವರಾನ ಚಲಿಳಿಸಾ ಹೆವಿಲುರೆಂ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖಳಿ ಗೌರೀಸಾ ೩೯
ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ ೪೦

 

Read Hanuman Chalisa in More Languages: English, Telugu, Oriya, Gujarati, Tamil, Hindi, Malayalam and Bengali.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

DharmShakti © 2017
error: Content is protected !!
Lord Krishna Images