DharmShakti

Jai Ho

Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics Meaning

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text” background_layout=”light” text_orientation=”center” text_font_size=”19″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Hanuman Chalisa in Malayalam Lyrics Meaning

Hanuman Chalisa Malyalayam

Once Tulsidas went to meet Aurangzeb. The emperor mocked Tulsidas and challenged him to show the lord to him. The poet ingeniously replied that seeing Rama was not possible without true devotion. As a result, he was imprisoned by Aurangzeb. Tulsi Das is thought to have written the magnificent verses of the Hanuman Chalisa in that prison. It is said that an army of monkeys menaced Delhi as soon as Tulsidas finished his ode and recited the same.

The Hanuman Chalisa must be read in the morning only after taking a bath. If you want to read it after sunset, you must wash your hands, feet and face first. Amongst the Hindus, it is a very popular belief that reciting the Hanuman Chalisa calls upon Hanuman’s divine involvement in critical problems, including those concerning evil spirits. Let’s take a look at some other interesting beliefs associated with the Hanuman Chalisa…

As per the legends, the lord of Saturn, Shani Dev, is frightened of Lord Hanuman. Therefore, reciting Hanuman Chalisa helps reduce the effects of Sade Sati. So those who are suffering due to the placement of Saturn in their Kundli, should chant the Hanuman Chalisa specially on Saturdays for peace and prosperity.

Lord Hanuman is considered as a deity who helps get rid of evils and spirits that can be dangerous. It is believed that if you are troubled with nightmares you should place Hanumna Chalisa under your pillow to sleep peacefully. It helps you get rid of daunting thoughts.

Lord Hanuman is the exemplification of Divine Faith. He is conjured and revered by the Hanuman Chalisa in Malayalam. Saint Tulsi Das created a glory song of lord Hanuman into forty chaupayi named as verses. For quite a long time, the Hindus in India have discussed this Hanuman Chalisa for confronting the critical issues of life, for discovering peace and comfort in unfavorable conditions, for profound improvement, for accomplishment in each stroll of life and for achieving the objective of life that is devotion to God and Liberation.

The brain resembles a monkey, ever fretful, brimming with diversions. In any case, when Shraddha (faith) in an applicant is touched by Rama (Ishwar bhakti), it starts to develop like a spiritualist tree. Confidence leads to veerya (spiritual quality), which like this promotes Smriti (religious memory). Rather of Vishay Chintan, (moving outward into the universe of variety and diversion), the psyche turns to Ishwar Chintan moving towards God in a dynamic way.

The Hanuman Chalisa is written in Awadhi (commonplace Hindi language) by Tulsidas at first. Be that as it may, for all people groups of each area Hanuman Chalisa has been deciphering in around, all language.

Hanuman Chalisa is made an interpretation of into the Malayalam language. The Malayalam language is 22 scheduled language of India. Especially, this is the official language of Kerala state. The number of inhabitants in Kerala serenade Hanuman Chalisa with enormous enthusiasm because of its Malayalam tone and it is very influential in handy life.

Hanuman Chalisa results in experiencing samadhi (super-cognizance) in a progressive rising. The brains in hopeful passes through shraddha, veerya, Smriti, and samadhi and at last turns into prana (intuitive intelligence that uncovers).

Incalculable aficionados from old times have gotten enormous advantages from this radiant content. In this way, the Hanuman Chalisa has accumulated great otherworldly strength. Forwarding off fears and insecurities, for battling against the powers of haziness, for recuperating frightful ailments, and for picking up the choicest endowments of God, the Hanuman Chalisa is a famous petition book for all times and all humanity.

Hanuman Chalisa in Malayalam Language Lyrics

രചന: തുലസീ ദാസ്

ദോഹാ
ശ്രീ ഗുരു ചരണ സരോജ രജ നിജമന മുകുര സുധാരി |
വരണൗ രഘുവര വിമലയശ ജോ ദായക ഫലചാരി ||
ബുദ്ധിഹീന തനുജാനികൈ സുമിരൗ പവന കുമാര |
ബല ബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി ഹരഹു കലേശ വികാര് ||

ധ്യാനമ്
ഗോഷ്പദീകൃത വാരാശിം മശകീകൃത രാക്ഷസമ് |
രാമായണ മഹാമാലാ രത്നം വംദേ അനിലാത്മജമ് ||
യത്ര യത്ര രഘുനാഥ കീര്തനം തത്ര തത്ര കൃതമസ്തകാംജലിമ് |
ഭാഷ്പവാരി പരിപൂര്ണ ലോചനം മാരുതിം നമത രാക്ഷസാംതകമ് ||

ചൗപാഈ
ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര |
ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര || 1 ||

രാമദൂത അതുലിത ബലധാമാ |
അംജനി പുത്ര പവനസുത നാമാ || 2 ||

മഹാവീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ |
കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||3 ||

കംചന വരണ വിരാജ സുവേശാ |
കാനന കുംഡല കുംചിത കേശാ || 4 ||

ഹാഥവജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ |
കാംഥേ മൂംജ ജനേവൂ സാജൈ || 5||

ശംകര സുവന കേസരീ നന്ദന |
തേജ പ്രതാപ മഹാജഗ വന്ദന || 6 ||

വിദ്യാവാന ഗുണീ അതി ചാതുര |
രാമ കാജ കരിവേ കോ ആതുര || 7 ||

പ്രഭു ചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ |
രാമലഖന സീതാ മന ബസിയാ || 8||

സൂക്ഷ്മ രൂപധരി സിയഹി ദിഖാവാ |
വികട രൂപധരി ലംക ജരാവാ || 9 ||

ഭീമ രൂപധരി അസുര സംഹാരേ |
രാമചംദ്ര കേ കാജ സംവാരേ || 10 ||

ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ |
ശ്രീ രഘുവീര ഹരഷി ഉരലായേ || 11 ||

രഘുപതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ |
തുമ മമ പ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ || 12 ||

സഹസ വദന തുമ്ഹരോ യശഗാവൈ |
അസ കഹി ശ്രീപതി കണ്ഠ ലഗാവൈ || 13 ||

സനകാദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ |
നാരദ ശാരദ സഹിത അഹീശാ || 14 ||

യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാം തേ |
കവി കോവിദ കഹി സകേ കഹാം തേ || 15 ||

തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ |
രാമ മിലായ രാജപദ ദീന്ഹാ || 16 ||

തുമ്ഹരോ മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ |
ലംകേശ്വര ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ || 17 ||

യുഗ സഹസ്ര യോജന പര ഭാനൂ |
ലീല്യോ താഹി മധുര ഫല ജാനൂ || 18 ||

പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി മുഖ മാഹീ |
ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ || 19 ||

ദുര്ഗമ കാജ ജഗത കേ ജേതേ |
സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ || 20 ||

രാമ ദുആരേ തുമ രഖവാരേ |
ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ || 21 ||

സബ സുഖ ലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ |
തുമ രക്ഷക കാഹൂ കോ ഡര നാ || 22 ||

ആപന തേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ |
തീനോം ലോക ഹാംക തേ കാംപൈ || 23 ||

ഭൂത പിശാച നികട നഹി ആവൈ |
മഹവീര ജബ നാമ സുനാവൈ || 24 ||

നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബ പീരാ |
ജപത നിരംതര ഹനുമത വീരാ || 25 ||

സംകട സേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ |
മന ക്രമ വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ || 26 ||

സബ പര രാമ തപസ്വീ രാജാ |
തിനകേ കാജ സകല തുമ സാജാ || 27 ||

ഔര മനോരധ ജോ കോയി ലാവൈ |
താസു അമിത ജീവന ഫല പാവൈ || 28 ||

ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ |
ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത ഉജിയാരാ || 29 ||

സാധു സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ |
അസുര നികന്ദന രാമ ദുലാരേ || 30 ||

അഷ്ഠസിദ്ധി നവ നിധി കേ ദാതാ |
അസ വര ദീന്ഹ ജാനകീ മാതാ || 31 ||

രാമ രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ |
സാദ രഹോ രഘുപതി കേ ദാസാ || 32 ||

തുമ്ഹരേ ഭജന രാമകോ പാവൈ |
ജന്മ ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ || 33 ||

അംത കാല രഘുവര പുരജായീ |
ജഹാം ജന്മ ഹരിഭക്ത കഹായീ || 34 ||

ഔര ദേവതാ ചിത്ത ന ധരയീ |
ഹനുമത സേയി സര്വ സുഖ കരയീ || 35 ||

സംകട കടൈ മിടൈ സബ പീരാ |
ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബല വീരാ || 36 ||

ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ |
കൃപാ കരോ ഗുരുദേവ കീ നായീ || 37 ||

ജോ ശത വാര പാഠ കര കോയീ |
ഛൂടഹി ബന്ദി മഹാ സുഖ ഹോയീ || 38 ||

ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ |
ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ || 39 ||

തുലസീദാസ സദാ ഹരി ചേരാ |
കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ || 40 ||

ദോഹാ
പവന തനയ സങ്കട ഹരണ – മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് |
രാമ ലഖന സീതാ സഹിത – ഹൃദയ ബസഹു സുരഭൂപ് ||
സിയാവര രാമചന്ദ്രകീ ജയ | പവനസുത ഹനുമാനകീ ജയ | ബോലോ ഭായീ സബ സന്തനകീ ജയ |

Read Hanuman Chalisa in More Languages: Kannada, Telugu, Oriya, Gujarati, Tamil, Hindi, English and Bengali.


Get Hanuman Chalisa, Katha, Mantra, Puja Vidhi etc. in all langauages. Visit Dharm Shakti for more updates.


[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

3 Comments

Add a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DharmShakti © 2017
error: Content is protected !!
Lord Krishna Images