DharmShakti

Jai Ho

Kanakadhara Stotram in Kannada

Kanakadhara Stotram in Kannada

Kanakadhara Stotram in Kannnada

Kanakadhara Stotram in Kannnada

ಶ್ಲೀ ಕನಕಧಾರಾ ಸೆಗ್ಲೀತ್ತವಶ್ ‘ಸಾಣ

ಅರಿಗಂ ಹರೇ: ಫುಲಕಭೆವಿಷಣವರಾತ್ತಯರಿತಿಇ
ಭೆಸ್ಸೂರಿಗಾರಿಗನೇವ ಮಶಿಕುಲಾಭೆರಣರಿ ತವಕಾಲವರ್ !
ಅರಿಗಿಳಕಸ್ಸೂತಾಖಲಏಭೆಹುತಿರಪಾರಿಗಲಿಕಿಲಾ
ವರಾರಿಗಲ್ಮದಾಸಶ್ಚಿ ಮನು ಮರಿಗಳದೆಆವತಾಪಕಾ: !! ೧!!

ಮಶಿಗ್ಲಾ ಮಶಿಹುಏ೯ದಧತೀ ವದನೇ ಮಶಿರಾರೇತಿ
ಪ್ತಆವರಿತ್ತಷಾಪ್ತಣಿಹಿತಾನಿ ಗತಾಗತಾನಿ !

ವಕಾಲಾ ದೃಶೇತೀವರ್ತಿಧಎಕರಿಳಿವ ವಶಿಹೆವಿಳಿತ್ವಲೆಆ ಯಾ
ಸಾ ಮೆಆ ಶ್ಚಿಯರಿ ದಿಶತು ಸಾಗರಸಂಭವಾಯಾ: !! ೨!!

ಅಬುಆಲಿತಾಕಸ್ಸೂವಶಿಧಿಗವಶ್ಚಿ ಮಶಿದಾ ಮರಿಕುರಿದರಿ
ಅನರಿದಕರಿದವರಿನಿವೆಶಿಳಷವಶಿನರಿಗತರಿತ್ತವರ್ !

ಅಕೆರಿಕರಸಿರಾತಕನೀನಿಕಪಕಸ್ಸೂಸ್ಸೂನೆಆತ್ತಲ
ಧಣತೈಲೆ ಧವೆಆನ್ಮವಶಿ ಭೆಶಿಜರಿಗಶರಿರೆಕಾರಿಗನಾಯಾ: !! ೩!!

ಬಾವ್ವರಿತರೆಳೆ ಮಧುಜಿತ: ಶ್ಚಿತಕೌಸತ್ರ್ಯಭೆಕಿ ಯಾ
ಪಾರಾವಲಿಳಿವ ಹರಿನೀಲವಎಬಿಶೀ ಏಭಾತಿ !

ಕಾಮಪ್ತದಾ ಭೆಗವತೆಣಆಪಿ ಕಟಾಕ್ನಸ್ಸೂವರಾಲಾ
ಕಲಾಶೆಣವಕಾವಹತು ವೆತೀ ಕಮಲಾಲಯಾಯಾ: !! ೪!!

ಕಾಲಾರಿಬಶಿದಾಳಿಲಲಿತೆವಿಳಿರಸಿ ಕೈಟಭಾರೇತಿ
ಧಾರಾಧರೇ ಸುಸ್ಸೂರತಿ ಯಾ ತಡಿದರಿಗನೇವ !
ವಕಾತುಸಸ್ಸೂವಶಿಸ್ಟ್ಜಗತಾರಿ ವರಿಹನೀಯವಬಾತಿಶಃ
ಧದ್ಧಾಣಿ ವೆಶೀ ದಿಶತು ಭಾಗ೯ವನ೦ದನಾ೦ರಕಾ= !! ೫!!

ಪ್ತಾಪ್ತರಿ ಪದರಿ ಪ್ತಥಮತಃ ಖಲು ಲಕುವ್ವೈಭಾವಾತ್

ವಕಾರಿಗಲ್ಯಭಾಜಿ ಮಧುವಕಾಥಿನಿ ಮನ್ಮಥೆಳಿನ !
ಮಯಾಶೆಪತೆಕಿತ್ತೆದಿಹ ವಶಿ೦ಥರಮಿ೪ಕ್ಸ್ನಣಾಧ೯೦
ಮರಿದಾಲಸಂ ಚ ವತಿಕರಾಲಯಕನ್ಯಕಾಯಾ: !! ೬!!

ಏಶಾವೆವಶೀಕೇರಿದ್ದಪದಏಳೆಚ್ಚವಶಿದಾನೆದಕ್ಷ್ಮರಿ
ಅನರಿದೆಹೆಆತುರಧಿಕರಿ ಮಶಿರಏದಿವೆಷೆಣಆಪಿ !
ಈಷನ್ನಿಷಿಳೆದತು ಮರು: ಕ್ನಸ್ಸೂಣಏತೀಕಸ್ಸೂಣಾದದ್ಧಿವರ್
ಇರಿದಿಆವರೆವಿಳಿದರಸಹೆಷಿಆದರಬುರಿದಿರಾಯಾ: !! ೭!!
ಗಿಗೆಧ:!/ಧ೦೦1ದೀಗರೆಗಿಎಗಿತಿ.ರಿ!ರಿದ್ರೆರಛರಿಓಲುಗು/

ಇಷ್ಟಾ ಏಶಿಷ್ಟವಶಿತಬೆಹುಳಿಪಿ ಯಯಾ ದಯಾದಕ್ಸ್
ದೃಷಾಟ ತ್ತಿಎಷ್ಟಪಪದರಿ ಸುಲಧರಿ ಲಭೆರಿತೆಆ !

ದೃಷ್ಟಿ: ಪ್ತಹಲಿಸೆಕವಶಿಲೆವಿ0ದರದಿಳಿಪಿಸ್ಸೂರಿಷ್ಟಾ೦

ಪುಷ್ಟಿರಿ ಕೃಷಿಳಿಷ್ಟ ಮಮ ಫುಷ್ಕರಏಪ್ಪರಾಯಾ: !! ೮!!

ದದತೃದ್ಭರಿರೆಕಾನರಿಪವನೆಖು? ದ್ರೆಏಣಾರಿಬಶಿಧಾರಾರಿ
ಅಸ್ವಿನ್ಸ್ಕಿರಿಚನಏಹರಿಗಶಿಹೌ ಏಷಣೆಸ್ಸೂಆ !

ದುಷ್ಕವರ್ಬಘವರ್ಕಿವಎಪನೀಯ ಚಿರಾರಿಕು ದೂರ೦
ನಾರಾಯಣಪ್ತಣಬಿಎನೀನಯೆನಾರಿಬಶಿವಾಹ: !! ೯!!

ಗೀದೆಳೇವತೇತಿ ಗರುಡಧ್ವಜಸುರಿದರಿಆತಿ
ಶಾಕರಿಬರಿಳಿತಿ ಶಶಿಶೇಖರವಲ್ಮಭೆಆತಿ !
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ವಿತಿಪ್ತಲರಿರರಿಕೆಳಿಲಿಮ ಸೆರಿಸ್ವಿ ತಾ ಯಾ

ತಸೈಲೆ ನಮಸಿಲಿಭೆಶಿವನೆಲೆಕಗುರೆವಿಕಿಸ್ಟ್ರಶಿಣೆರಲೆ !! ೧೦!!

ತ್ತುತೈಲೆ ನಮೆಶೀಸುಸ್ಸೂ ಶುಧಕವರ್ಬಫಲಪ್ತಸೊತ್ಯೆಲೆ
ರತೈಸ್ಸೂ ನಮೆರೀಸುಸ್ಸೂ ರವರಿಣಿಆಯಗುಣಾಕಿರ್ನಿವಾರಿರೆಂಲೆ !

ಫುಷ್ಟೆ ಉ ನವೆವೀಸುಸೆ ಫುರುಹೊಆತ್ವವತಿವಲಗಿಭಾಬೆಎಲೆ !! ೧೧!!

Get Kanakadhara Stotram in all langauages. Visit Dharm Shakti for more updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DharmShakti © 2017 Lord shiva Images
error: Content is protected !!