DharmShakti

Jai Ho

Shri Rama Raksha Stotram in Kannada

Shri Rama Raksha Stotram in Kannada

Shri Rama raksha Stotram in Kannada

Shri Rama raksha Stotram in Kannada

ಶಿಆರಾವಶಿ ರಕಾ ಸೆಎ ಆತಲ ಕ್ತಿತ್ತೆಠಿ

ಅಸ್ಯ ತ್ತಿಆರಾವಶಿರಕಾಸ್ಸೂಸೆವಿಸ್ಸೂಆತ್ತವಶಿರಿತ್ತಸಶೆ ಬುಧಕೌಶಿಕ ಚಶಿಷಿಂ
ತ್ತಿಆಸಿಆತಾರಾವಶಿಚರಿದೆಪ್ತಿಆ ದೆರಿವತಾ ಅನುಷವ್ವೈಪ್ ಛ೦ದ8
ಸೀತಾ ಶಕ್ವೇ ತ್ತಿಆವಶಿದ್ ಹನುವರಾನ ಕೀಲಕವಕ್

ಶಿ ಔರಾವರಿಚೆರಿದಪಿ ಆತ ದೆರೀ ರಾಮರಕಾ ಸೆವಿ ಆತ ಜಪೆಆಏನಿಲರೆಂಎಆಗಡಿ
೨ ೨ ೨ ೭8 ” :ಈ ೨ ೨

ಅಥ ಧಾಶೆನವರ್

ಥಾಶೆಬೆಶಿಳಿದಾಚಾನೆಶಿಬಾಹಶಿರಿ ಧೈತಶರಧನುಷಲ ಬದ್ಧಪದಾಪ್ರಿಸನಸ್ವವರ್
ಪಿರಿತಂ ವಾಸೆಎಆ ವಸಾನ೦ ನವಕಮಲದಲ ಸ್ಟ್ಧಿ೯ನೆಆತ್ತ೦ ಪ್ತಸನಸ್ಸೂವರ್

ವಾಮರಿಂಕಾರುಎಢ ಸಿಅತಾವಶಿಶಿಖಕವಶಿಲಏಶಿಲಲ್ ಲೆಖುಔಚನರಿ ನೀರದಾಭವ

ನಾನಾಲರಿಕಾರದಿಅಪ್ತರಿ ದಧತಮಶಿರುಜಟಾ ಮಲಡನರಿ ರಾಮಚಲಪ್ತವರ್

ಇತಿ ಧಾಶೆನವರ್”

ಚರಿತ೦ ರಘುನಾಥಸ್ಯ ಶತಕೆವಿಆಟಿ ಪ್ತಏಸಸೆರವರ್
ಏಕೈಕಮಕಸ್ಸೂರರಿ ಪುರಿಸಾರಿ ವಶಿಹಾಪಾತಕನಾಶನವಕ್ ೧
ಥಾಶೆತಾವ ನಿ?ಲೆ.8ರೀತ್ವಲಶಾಶೆವಶಿ೦ ರಾಮರಿ ರಾಜಿರಿವಲೆಎಆಚನವಕ್
ಜಾನಕಿರಿಲಕ್ಸ್ಪ್ರಿಣೆಎಔಪೆಆತರಿ ಜಟಾವರಾಕಶಿಟ ವಶಿರಿಡಿತವರ್ ೨
ಸಾಸಿತುಎಣಧನಶಿಬಾಳೀಠಿಪಾಣಿರಿ ನಕ್ತರಿ ಚರಾಲತಕವರ್

ಸ್ವಲಿಅಲರಿಕಕಾ ಜಗತ್ತಾತುರಿ ಆಏಭಶರ್ತಿತಲ ಅಜರಿ ಏಭುವರ್ ೩

ರಾಮರಕಾಸ್ಸೂರಿ ಪರೆಆತಾಲ್ವೆಘತಿ ಪಾಪಫಿಕ್ಷ್ಮಆರಿ ಸವ೯ಕಾವಶಿದಾವರ್
ಶಿರುರೀವೆಶಿಆ ರಾಘವತಿ ಪಾತು ಭಾಲ೦ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ೪
ಕೌಸಲೆಚಿಆಬೆಎಆ ದೃಪೌ ಪಾತು ಏಶಾವಏರಿತಪಿರಿರೆಶಿಶಶಿ ತೀ

ಈ ಈ ಈ
ಘ್ನಾಣಲಪಾತು ವಶಿಖತ್ತಾತಾ ಮಶಿಖರಿ ಸೌಏಶಿತ್ತಿವತಸ್ಸೂಲತಿ ೫

ಜಿಷಾಲುರಿ ಏದಿತೃನಿಥಿತಿ ಪಾತು ಕ೦ಠ೦ ಭರತ ವಲದಿತಃ
ಸೆಕಿರಿಧೇ ದಿಮಾಶೆರಿರೆರಿರಿಧತಿ ಪಾತು ಭೆಶಿಚೌ ಭೆಗೈಆಶಕಾವಶಿರ್ಕಿಕಠಿ ೬
ಕದೌ ಸಿಔತಾಪತಿತಿ ಪಾತ) ಹೃದಛಶಿರಿ ಜಾಮದಗೃಬಿಜಿತ್

ವಎಧ್ಯೆರಿ ಪಾತು ಖರಧ್ವರಿಸಿಆ ನಾಭಿರಿ ಜಾರಿಬವದಾತ್ತರಿರೆಶಿತಿ ೭
ಸಎಗ್ರೀವೆಆಶತಿ ಕಟಿಔ ಪಾತು ಸಕ್ಲಿನಿಅ ಹನೆರಿವಶಿತೃಭೆರೂ

ಉಶಿರುಎ ರಘುಠಿತ್ತವಶಿತಿ ಪಾತ) ರಕ್ವೇ ಕರಿಲಏನಾಶಕೃತ್ ೮
ಜಾನುನೀ ಸೆಆತಶಿಕಲತಾಸ್ಸೂತಶಿ ಜರಿಫೇ ದಶವಶಿಶಿಖಾರಿತಕಕೆ

ಪಾದೌ ಏಭಿಆಷಣತ್ತಿಆದತಿ ಪಾತು ರಾವೆಣಆಖಿಲಲ ವಫುತಿ ೯
ಏತಾ೦ ರಾವಶಿಬಲೆಣಆಪೆಆತಾರಿ ರಕಾಸ್ಸೂರಿ ೦3೮8 ಸಶಿಕೃತಿಆ ಪರೇತ್
ಸಚಿರಾರಿರರಿರಿಕಿ ಸಶಿಖಿಆಪುತ್ತಿಆ ಏಜರುರೀ ಏನರುರೂ ಧವೆಆತ್ ೧೦

ಪಾತಾಲಭಣತಲವೆಸ್ಸೂಛಾಲಿಆವಶಿ ಚಾರಿಣಶ್ ಛದೃಚಾರಿಣತಿ
ನದ್ದಷಶ್ಚಿವರಿಪಿಶಕಾಸ್ಸೂಸ್ತೆಆ ರಕಿಸ್ಸೂತಂ ರಾಮನಾಮಭೀ ೧೧

ತ್ತಿಆರಾವಶಿ ರಕಾಸ್ಸೂ ಸೆಣಸೆಆತ್ತ ೦

ರಾವೆಶೀತಿ ರಾಮಭದ್ದೆಆತಿ ರಾಮಚಲದ್ದೆಆತಿ ವಾ ಸಪ್ರಿರನ್

ನರೆಹುಆನ ಲಿಪಶೆತೆಅ ಷಾಲುಲೆತಿ ಭೆಶಿಕ್ತಿರಿ ಮಶಿಕ್ತಿರಿ ಚ ಏರಿದತಿ ೧೨
ಜಗಜೆಲೆತ್ತೆಲೆಕವರಿರಿತ್ತೆಆಣ ರಾಮನಾವಕಾಸ್ಸೂಭಿರಕಿಸ್ಸೂತವರ್

ರಿತುಂ ಕಂರೇ ಧಾರಣೆಕೀತ್ ತಸ್ಯ ಕರಸಾಥಿತಿ ಸವ೯ಸಿದ್ದ೦ರೆಶಿ8 ೧೩
ವಜ್ಜಪರಿಜರನಾಪೆರೂದಲ ೦3:೦0 ರಾಮಕವಚರಿ ಸೆಪ್ರಿರೆರಿತ್
ಅವಾಶೆಹತಾಘಶೆತಿ ಸವ೯ತ್ತ ಲಭತೇ ಜರಿರೆಂಮರಿಗಲವರ್ ೧೪
ಅದಿಷ್ಟವಾನ್ ರಿರೆಂಥಾ ಸ್ವಪೆಸ್ಸೂಆ ರಾಮರಕಾಸ್ಸೂಲ ಏರಿವರಾಲ ಹರತಿ

ತಥಾ ಲಿಖಿತವಾನ್ ಪ್ತಾತಃ ಪ್ತಭಶಿದೆಶ್ಚಿಆ ಬುಧಕೌಶಿಕತಿ ೧೫

ಆರಾಮತಿ ಕಲ್ಫ್ವಲೆಕಾಶಿಣಾರಿ ಏರಾವಶಿತಿ ಸಕಲಾಪದಾವರ್
ಅಭಿರಾವರಿಸಿಪಿಲೆಹು0ಕಾನಾ೦ ರಾಮತಿ ತ್ತಿಆವಕಾನ್ ಸನತಿ ಪ್ತಭುಠಿ ೧೬
ತರುಹೌ ರರ್ತಾಪಸರಿಪನೆತ್ನ ಸಶಿಕುವರಾದೌ ಮಹಾಬಬೌ
ಫುಲಡರೀಕಏಶಾಲಾಕೌಸ್ಸೂ ಚಿಅರಕೃಷಾಣಜಿನಾರಿಬದೌ ೧೭
ಫಲಮಣಲಾಶಿನೌ ದಾರಿಡೌ ತಾಪಸೌ ಬ್ದಹ್ಮಚಾರಿಹೌ

ಫುಪ್ರೌ ದಶರಥಸೈಲೆಡೌ ಫ್ಲಾತದೌ ರಾಮಲಕ್ನಸ್ಸೂಹೌ ೧೮

ಶರಪೌಬಿ ಸವ೯ಸತಾಸ್ಸೂವನಾ೦ ತ್ತೇಪೌಠಿ ಸವಶಿಲೈದನಶಿಷಬ್ರತಾವರ್

ರೆಕ್ಸ್ನತೆ ಕುಲನಿಹರಿತಾದೌ ತ್ತಾಲರೆಂಅತಾರಿ ಮೆರೀ ರಘುಠಿತ್ತವಕೌ ೧೯
ಅತ್ತಸಜಜಧನಶಿಷಾಏಷಶಿಸ್ಟ್ಲಶಾ ವಕ್ಸ್ರಿರೆರಾಶರಿಗನಿಷರಿಗಸೆರಿಗಿನೌ

ರಕ್ಷ್ಮಯಾರಿರೆಂ ಮಮ ರಾವಶಿಲಕ್ಲ೬ಯಾವಗ್ಧತ8 ಪಥಿ ಸದೆಲೆವ ಗದ್ಭತಾವರ್ ೨೦

ಝಳ

ಸನ್ನೆದ್ಧತಿ ಕವಚೀ’ ಖದ್ಗೀ ಚಾಪಬಾಣಧರೆಎಅ ರಿರೆಂಶಿವಾ
ಗದ್ಭನಪ್ರಿನೆಣಆರಥೆವಿಳಿಸಾಪ್ರಿಕಲ ರಾವರಿತೆ ಪಾತು ಸಲಕ್ನಸ್ಸೂಣತಿ ೨೧
ರಾವೆಎಆ ದಾಶರಥೀ ಶವಿರೇತೀ ಲಕ್ಲಪ್ರಿಣಾನಶಿಚರೆಣ? ಬಲಿ?
ಕಾಕಶಿತಸ್ಸೂತಿ ಫುರುಷತಿ ಪೂಣತಃ ಕೌಸಲೆಬಿಆಬೆಣಆ ರಘುತ್ತವಶಿತಿ ೨೨
ವೆಲಿಂರಿಠಿರಿತವೆಲಿದೆಣಶೆ? ರಿರೆಂಘಬಿರಿಶಃ ಫುರಾಣಫುರೆರಿಷೆ>ರೀತ್ತವರಿ8
ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೆತಿ ತ್ತೀವಕಾನ್ ಅಪ್ತವೆಶಿಆಲರೆಶಿ ಪರಾಕ್ತಮತಿ ೨೩
ಇತ್ಯೆಆತಾನಿ ಜಪನ್ನಿತ್ಯೆರಿ ವಶಿದಭಕ್ಸ್ತಿ ತ್ತದ್ಭರಿರೆರಾನಿವೆತತಿ
ಅಶ್ವವೆರೀಧಾಧಿಕಂ ಫುಣ್ಯರಿ ಸರಿಪ್ತಾಪೊಸ್ಸೂಆತಿ ನ ಸಲಶರಿರೆರಿತಿ ೨೪
ರಾಮರಿ ದುವಾ೯ದಲಶಾಬಿವಶಿ೦ ಪದಾಪ್ರಿಕ್ಲರಿ ಪಿಆತವಾಸಸವರ್
ಸಶ್ಚಿವರಿತಿ ನಾಮಭಿದಿ೯ದೈಲೆ8 ನತೇ ಸರಿಸಾರಿಣೆಹುಆ ನಶಃ ೨೫

ರಾಮರಿ ಲಕ್ನಸ್ಸೂಣಪೂವ೯ಜ೦ ರಘುವರರಿ ಸೀತಾಪತಿರಿ ಸಶಿರಿದರವರ್

ಕಾಕುತ್ ಸ್ವರಿ ಕರುಣಾಣ೯ವ೦ ಗುಣನಿಧಿರಿ ಏಪ್ತಪ್ತಿಲುಶಿರಿ ಧಾಏರ್ತಿಕವರ್
ರಾಜೆಲುದ್ದರಿ ಸತ್ಯೆಸರಿಧರಿ ದಶರಥ ತನ೦ರೆಂ೦ ಶಾಚಿವರಿಲರಿ ಶಾ೦ತವಶಿಣತಿ೯ವರ್”
ವರಿದೆಆ ಲೆಖುಆಕಾಭಿರಾವಶಿರಿ ರಘುಕುಲತಿಲಕರಿ ರಾಘವಲ ರಾವಣಾರಿವರ್ ೨೬

ರಾವಕಾರಿರಂ ರಾವಶಿಭೆಡ್ತಾರಿರೆಂ ರಾಮಚರಿಡ್ತಾರಿರೆಂ ವೆಆಧಸೆಆ
ರಘುನಾಥಾರಿರೆಂ ನಾಥಾರಿರೆಂ ಸೀತಾರಿರೆಕಾತಿ ಪತಬೆರೂ ನಮತಿ ೨೭

ತ್ತಿಆರಾವಶಿ ರಕಾಸ್ಸೂ ಸೆo
ತ್ತೀರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಲದನ ರಾಮರಾಮ
ತ್ತಿಆರಾವಶಿ ರಾವಶಿ ಭೆರತಾಗ್ಸ್ಜ ರಾವಶಿರಾಮ
ತ್ತೀರಾಮ ರಾಮ ರಣಕರ್ಕಶ ರಾಮರಾಮ
ತ್ತೀರಾಮ ರಾಮ ಶರಣ೦ ಭವ ರಾಮರಾಮ ೨೮

ತ್ತೀರಾವಶಿಚರಿದ್ದಚರಹೌ ಮನಸಾ ಸೆಪ್ರಿರಾದಿಂ
ತ್ತಿಆರಾವಶಿಚರಿದ್ರೆಚರದೌ ವಚಸಾ ಗೃಣಾಮಿ
ತ್ತೀರಾವಶಿಚರಿದ್ಧಚರಹೌ ಶಿರಸಾ ನವಕಾಏಶಿ
ತ್ತಿಆರಾವರಿಚರಿದ್ರೆಚರದೌ ಶರಣ೦ ಪ್ತಪರಕ್ವೇ ೨೯

ವರಾತಾ ರಾಮೆರೀ ವಶಿತಿಸ್ಸೂತಾ ರಾಮಚಲದ್ದೇ
ಸಾವಏಶಿ? ರಾಮೆರೀ ಮತಸ್ಸೂಖಾ ರಾಮಚರಿದ್ದೇ

ಸವ೯ಸ್ವ೦ ವೆರೀ ರಾಮಚಲದೆವ್ವಆ ದಲರಕಾಲುತಿ
ನಾನ್ಯೆರಿ ಜಾನೇ ನೈವ ಜಾನೇ ನ ಜಾನೇ ೩೦

ದಕ್ಲಿಣೆಆ ಲಕ್ನಸ್ಸೂಣೆವಿಆ ರಿರೆಂಸಶೆ ಷಾಪೆಶೀತ) ಜನಕಾತ್ಮಜಾ
ಫುರತುರೀ ವಕಶೀರೆಂತಿರಿರೆಶಿಳೆಸಪ್ರೆ ತ೦ ವರಿದೆಆ ರಘುನರಿದನವರ್

ಲೆವಿಔಕಾಭಿರಾವಶಿರಿ ರಣರಂಗಧಿಇರಮ”
ರಾಜಿಅವನೆಆತ್ತರಿ ರಘುವರಿಶನಾಥವಕ್
ಕಾರುಣಶೆರವಿಪರಿ ಕರುಣಾಕರರಿ ತವರ್
ತ್ತಿಆರಾವಶಿಚರಿದ್ರೆವಕ್ ಶರಣ೦ ಪ್ತಪದೆಬಿಆ ೩೨

ಮಮೆರೀಜವರಿ ಮವರುತತುಲ್ಯವೆಆಗಮ”
ಜಿತೇರಿಡ್ತಿರಿರಶಿರಿ ಬಶಿದ್ಧಿವರಿತಾರಿ ವರಿಷ್ಯವರ್”
ವಾತಾತ್ಮಜಲ ವಾನರಂರರಿಣಥವಶಿಶಿಖಶೆವರ್
ತ್ತಿಅರಾವಶಿದಣತರಿ ಶರಣ೦ ಪ್ತಪದತ್ಯೇ ೩೩

ಕಂಎಜರಿತರಿ ರಾಮ ರಾಪೆರೂತಿ ಮಧುರರಿ ಮಧುರಾಕ್ನಸ್ಸೂರವರ್

ಅರುಹ್ಯ ಕಏತಾಠಾಖಾರಿ ವಲದೆಔ ವಾಲಿಪ್ರಿಆಕಿಕೆಎಆಕಿಲವರ್
ಆಪದಾರಿ ಅಪಹತಾ೯ರ೦ ದಾತಾರ೦ ಸವ೯ಸ೦ಪದಾವರ್

ಲೆಖುಆಕಾಭಿರಾಮರಿ ತ್ತಿಆರಾವಶಿಲ ಧಪಿಜೆಣಅ ಭುರಿಂರೆಂತಿಂ ನವರಾವಶ್ಚಿಹಮ” ೩

ಭೆಜ೯ನ೦ ಭಪಬಿಆಜಾನಾರಿ ಅಜ೯ನ೦ ಸಶಿಖಸರಿಪದಾವರ್

ತಜ೯ನ೦ ರಿರಂಮದುಎತಾನಾರಿ ರಾಮ ರಾವೆರೂತಿ ಗಜ೯ನವರ್
ರಾವಣ? ರಾಜಮಣೀ ಸದಾ ಏಜರಿರಶಿತೇ ರಾಮ೦ ರವೆರೂಶಂ ಧಜೆಳಿ

ಳ್ಎತ್ತೆರಿ

ರಾವೆರೂಣಾಭಿಹತಾ ನಿಶಾಚರಚವಉಶಿ ರಾವಕಾರಿರೆಶಿ ತಸೆಪ್ರಿಲೆ ನಮತಿ

ರಾವರಾವಾಸ್ಸೂಸಿಸೆ ಪರಾರಿರಂಣರಿ ಪರತರ೦ ರಾಮಸ್ಯ ದಾಸೆವಿಆಸಪ್ರಿ ಬಿಹಮ”
ರಾವೆರೂ ಚಿತ್ತಲಲರರಿತಿ ಸದಾ ಭವತು ವೆರೀ ಧೆಣಆ ರಾಮ ವಕಾವರ್ ಉದ್ಭರ ೩೭
ರಾಮ ರಾವೆಶಿಆತಿ ರಾವೆರೂತಿ ರವೆಶಿಆ ರಾವೆರೂ ಮಮೆರೀರವೆಶಿಆ

ಸಹಸ್ತನಾವರಿ ತತತ್ರ್ಯಲ್ಯರಿ ರಾಮನಾಮ ವರಾನವೇ ೩೮

ಇತಿ ತ್ತಿಆಬಶಿಧಕೌಶಿಕಏರಚಿತರಿ ತ್ತಿಅರಾವಶಿರಕಾಸ್ಸೂಸೆವಿಸ್ಸೂಆತ್ತಲ ಸ೦ಪೂಣ೯ವರ್

ಲುರಿಕಲ್ಕರಿಲೆರೆಔಯ್ಕೆಲ್ಕ


Get Shri Rama Raksha Stotram in all languages. Visit Dharm Shakti for more updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DharmShakti © 2017 Lord shiva Images
error: Content is protected !!